About/Hakkında

Director of Photography, Dogan Sariguzel is a cine­ma­tog­rap­her based in Istanbul, Turkey and usu­ally busy with sho­oting com­mer­ci­als and music videos. Always has some spare time to deal with feature and short films, and yes… happily documen­ta­ries and art pro­jects. He is having fun cap­tu­ring and rec­re­ating the life in every ava­ilable form.

Doğan Sarıgüzel, İstanbul’da yaşa­yan bir görüntü yönet­me­ni­dir. Daha çok tele­viz­yon rek­lam­ları ve müzik vide­oları çekmekte uzman­laş­mış­tır. Halen uzun met­rajlı sinema film­leri çek­meye devam etmek­te­dir, hatta bazen bel­ge­sel­ler ve sanat pro­je­leri için bile zaman arttırabilir.

Scroll Up